Friday, 8 February 2013

新年快樂啊!

大家都應該收左爐吧~祝大家呢~新年快樂~!!!!
(我呢個默劇動作其實已經祝左大家:心想事成 / 身體健康 / 快高長大 / 龍馬精神 / 財運亨通...(下刪 500字) 這就是默劇的力量!! :o )


No comments:

Post a Comment